Boller Slots historie

Boller Slot nævnes første gang i 1350, da Otte Limbek skriver sig til Boller. De nuværende bygninger er underlagt fredning og blev opført af Holger Ottesen Rosenkrantz og hans frue Karen Gyldenstierne i årene 1537-1588.

1537

Boller Slot rekonstrueres med skorstene

1537

Bollers nordfløj rekonstrueret af Jimmy Kristensen med skorstene i hver ende af bygningen, der på dette tidspunkt var omtrent fem meter kortere end i dag. Læg mærke til svalegangen med den udvendige adgangstrappe på sydsiden, ind mod den senere gårdsplads. Tagkonstruktionen må på grund af gavlenes skorstene have været et sadeltag og ikke, som i dag, med afvalmede gavle.


1550

Sydfløjen forbindes med nordfløjen

1550

Den nyopførte sydfløj blev forbundet med nordfløjen ved hjælp af to høje spærremure, der gav en rummelig afskærmet gårdsplads. Det er muligt, at Bollers første sydfløj kan have været bygget i bindingsværk, som i midten af 1500-årene blev afløst af den munkestensbyggede fløj i to stokværk med hjørnetårne. Nord er til venstre.


1565

Opførsel af vestfløjen

1565

Opførslen af Bollers vestfløj kan med nogen sandsynlighed være sket i årene omkring 1565. Denne fløj havde ikke portgennemgang, idet adgangen til borgegården fortsat skete fra den nordlige bro over voldgraven. Nord er til venstre.


1588

Karen Gyldenstierne fuldender det firefløjede Boller Slot

1588

Karen Gyldenstiernes byggeri af østfløjen i 1588 fuldendte Bollers firefløjede hovedbygning, der omslutter en intim lukket gårdsplads. Midt på østfløjens gårside har det ottekantede trappetårn sikkert været placeret, og det var i brug helt frem til ombygningen i 1760'erne.

Holger Ottesen Rosenkrantz solgte i 1621 slottet til Ellen Marsvin. Hendes datter Kirsten Munk overtog og flyttede ind på slottet i 1630. Hun var gift med kong Christian IV, men blev forvist fra hoffet.

Mogens Nielsen Friis erhvervede slottet i 1664. Helt frem til 1931 var det i familiens eje, hvor jorden blev udstykket til et stort antal husmandsbrug og selve slottet blev solgt til De Danske Sygekasser, der ombyggede hovedbygningen til rekonvalenshjem.

I 1967 overtog Horsens Kommune slottet og etablerede et demens plejehjem på stedet. Det var i drift frem til 2012.

Boller Slot har frem til, at det blev overtaget af De Danske Sygekasser, altid været ejet af magtfulde og velhavende familier, hvorfor der jævnligt har fundet store ombygninger sted, så bygningerne har kunnet tilfredsstille de skiftende tiders krav til både mode og bekvemmelighed. I årene 1759-69 fandt den største ombygning sted, hvor blandt andet slottets tre tårne blev fjernet.

1769

De fire længer bygges sammen under stor ombygning

1769

Med den store ombygning af Boller i 1759-1769 blev den gamle renæssancegård ombygget, så borgegårdens fire længer blev bygget sammen. To fløje blev nedrevet og genopbygget, nordfløjen forlænget og en ny udvendig herskabstrappe blev påbygget den nye forlængede sydfløj.


1799

Boller Slot og de tilhørende bygninger

Efter brandtaksationen fra 1799 og matrikenkortet fra 1819 har Jimmy Kristensen genskabt Bollers udseende omkring år 1800. Brandtaksationen gennemgår bygningslængerne med angivelse af deres dimensioner, materialer og anvendelse, og fra 1819-matrikelkortet kendes bygningernes grundplan. Herved er det muligt med stor sikkerhed at genskabe det fulde anlæg. Havetrappen fra 1801 er dog tilføjet, skønt den ikke er med i den to år ældre brandtaksation. 1. Hovedbygning (borgegård), 2. østre avlsgårdslænge med forvalter- og vægterbolig, skriverstue, herskabsstald og kohus, 3. kohus, 4. kohus, 5. agerumslade, 6. forpagterens stald og kohus, 7. forpagterbolig, 8. mejerigården, 9. gartnerens huse.


1822

Haveplanen væsentligt udbygget

1822

På landsarkivet i Viborg findes et matrikelkort fra 1822, der er baseret på på samme opmålinger som 1819-kortet. Men haveplanen er her udbygget væsentligt, idet man blandt andet ser opdelingen i flere parterrebede og en række parallelle sidealléer med tydelig angivelse af træsignaturer.

Boller Slot var en meget stor arbejdsplads, hvor indtægterne kom fra både drift af agerjord, skov, husdyr og gartneri. Brandtaksation fra 1799 viser det store gårdanlæg, hvor en stor del desværre brændte i 1937.

Boller Slots nuværende store park er betydeligt mindre end den har været historisk, som det ses på matrikelkortet fra 1822. Af den 750 meter lange lindealle er der blot ca. 50 meter tilbage, men den skønne løvskov anlagt som lystskov i 1700 tallet ned mod fjorden eksisterer stadig.

Skitser er hentet fra bogen ”Boller Slot i 650 år”, af Annette Hoff. Dette store værk, der er udgivet i 2012 giver et dybdegående indblik i stedets historie.